Soutěže

Žáci a studenti se mohou zapojit do řady soutěží, z nichž nejdůležitější jsou Ekologická olympiáda, biologická olympiáda, projekty jako Otevřená věda, SOČ, soutěže poznávání rostlin a živočichů, Mladý zahrádkář. Další akce jsou pořádány například ve spolupráci s lokálními sdruženími a správami ochrany přírody. Soutěže ve studentech rozvíjejí tvořivost a znalosti nad rámec běžné výuky, rozvíjejí jejich odbornost a podporují soutěživého ducha mezi studenty a školami.

Ne vždy o tyto akce učitelé budí zájem, protože například biologii a ekologickou výchovu jen vyučují (větší zájem mají například o jiný jimi vyučovaný předmět), nebo se soutěží sami neúčastnili a žáky k tomu pochopitelně také prostě nevedou. Dalším aspektem je, že sama příprava na výuku učitelům zabírá dost času, chodí jim řada nabídek například z ekocenter a dochází k jejich zahlcení. V neposlední řadě jim tyto aktivity mohou zabrat i neplacený čas navíc (při nízkém platovém ohodnocení).